ประธานคริสตจักรโลกมิชชั่นวันที่เจ็ดเขียนจดหมายให้กำลังใจสมาชิกคริสตจักรในบุรุนดี

ประธานคริสตจักรโลกมิชชั่นวันที่เจ็ดเขียนจดหมายให้กำลังใจสมาชิกคริสตจักรในบุรุนดี

ข้อความต่อไปนี้ส่งถึงพี่น้องที่ซื่อสัตย์ของเราในบุรุนดีผ่านทางกองแอฟริกาตะวันออก-กลาง และได้โพสต์สำเนาบนเว็บไซต์ของกองแอฟริกาตะวันออก-กลางเรียนพี่น้องผู้ซื่อสัตย์ในบุรุนดีช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กล่าวถึงคุณในฐานะพี่น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์ทั่วโลก คุณได้รับความรักชื่นชมและอธิษฐานเผื่อ คุณเป็นที่รักของหัวใจของเราและพระเจ้ากำลังเฝ้าดูคุณใน

ลักษณะพิเศษ เราขอบพระทัยพระเจ้าสำหรับการปกป้องและดูแล

คุณแม้มีความท้าทายที่คุณอาจเผชิญในแต่ละวัน ฉันได้อธิษฐานเผื่อคุณและมีคนอื่นอีกมากมาย พระเจ้ามีแผนสำหรับชีวิตของคุณแต่ละคนเมื่อคุณเป็นพยานถึงพระองค์และการเสด็จมาของพระคริสต์ในเร็วๆ นี้

ขอบคุณที่แสดงให้เห็นความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งทางวิญญาณของคุณเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เราชื่นชมคุณและซาบซึ้งในความตั้งใจแน่วแน่ของคุณที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงและพระวจนะของพระเจ้า ขอบคุณที่ยกพระคริสต์ขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน กิจกรรมในโบสถ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การขยายงานในละแวกบ้าน และสภาพแวดล้อมในครอบครัว ในขณะที่คุณยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของคุณ พระองค์จะทรงทำสิ่งที่อัศจรรย์เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นว่าความรักของพระคริสต์ปกครองชีวิตและหัวใจของคุณ

อ้างพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอิสยาห์ 41:10 ว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าท้อถอย เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า ฉันจะเสริมกำลังคุณ ใช่ฉันจะช่วยคุณ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา” ให้ 1 ยอห์น 5:2-5 เป็นกำลังใจที่ดีแก่คุณในชีวิตประจำวันของคุณ “โดยสิ่งนี้เรารู้ว่าเรารักบุตรธิดาของพระเจ้า เมื่อเรารักพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่คือความรักของพระเจ้า ที่เรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นภาระ เพราะสิ่งที่เกิดจากพระเจ้ามีชัยเหนือโลก และนี่คือชัยชนะที่เอาชนะโลก—ศรัทธาของเรา ใครคือผู้พิชิตโลก แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า?

ช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้กำลังใจพวกคุณแต่ละคนและสนับสนุนทีมงานฝ่ายวิญญาณและการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องและเป็นทางการของบาทหลวง Lamec Barishinga ประธานคณะมิชชันนารีบุรุนดีแห่ง Seventh-day Adventists และเพื่อนร่วมงานของเขาในขณะที่พวกเขานำคุณแต่ละคนในการประกาศข่าวประเสริฐ และเผยแพร่จิตวิญญาณแก่ชาวบุรุนดี ขอให้สมาชิกคริสตจักรทุกคนในบุรุนดี คริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง ศิษยาภิบาลทุกคน ผู้อาวุโสคริสตจักรในท้องที่ 

เจ้าหน้าที่คริสตจักรในท้องที่ การบริหารงานภาคสนามทุกแห่ง 

และสถาบันคริสตจักรทุกแห่งจงกล้าหาญในสิ่งที่พระเจ้าขอให้คุณทำในโครงสร้างคริสตจักรอย่างเป็นทางการของเราเพื่อขยายขอบเขตของพระองค์ งานด้านจิตวิญญาณและการประกาศในบุรุนดีผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด……ทุกคนทำบางสิ่งเพื่อพระเยซู เป็นคริสเตียนที่รักและน่ารักในทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อแสดงฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ในชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ขอให้คำสัญญาต่อไปนี้จากพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ที่พบใน “ประจักษ์พยานสำหรับศาสนจักร” เล่มที่ 8 หน้า 12 เป็นกำลังแก่ท่านแต่ละคน “จงหันไปหาพระเจ้า นักโทษแห่งความหวังเอ๋ย แสวงหากำลังจากพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ แสดงศรัทธาที่แน่วแน่และอ่อนน้อมถ่อมตนในเดชานุภาพของพระองค์และความเต็มใจที่จะช่วยให้รอด จากพระคริสต์คือกระแสแห่งความรอดที่มีชีวิตหลั่งไหล พระองค์ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิต แหล่งกำเนิดของพลังทั้งหมด เมื่อในศรัทธาเรายึดกำลังของพระองค์ พระองค์จะทรงเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงอย่างน่าพิศวง ทัศนคติที่สิ้นหวังและท้อแท้ที่สุด พระองค์จะทรงทำสิ่งนี้เพื่อสง่าราศีแห่งพระนามของพระองค์” ศรัทธาที่อ่อนน้อมถ่อมตนในเดชานุภาพของพระองค์และความเต็มใจที่จะช่วยให้รอด จากพระคริสต์คือกระแสแห่งความรอดที่มีชีวิตหลั่งไหล พระองค์ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิต แหล่งกำเนิดของพลังทั้งหมด เมื่อในศรัทธาเรายึดกำลังของพระองค์ พระองค์จะทรงเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงอย่างน่าพิศวง ทัศนคติที่สิ้นหวังและท้อแท้ที่สุด พระองค์จะทรงทำสิ่งนี้เพื่อสง่าราศีแห่งพระนามของพระองค์” ศรัทธาที่อ่อนน้อมถ่อมตนในเดชานุภาพของพระองค์และความเต็มใจที่จะช่วยให้รอด จากพระคริสต์คือกระแสแห่งความรอดที่มีชีวิตหลั่งไหล พระองค์ทรงเป็นน้ำพุแห่งชีวิต แหล่งกำเนิดของพลังทั้งหมด เมื่อในศรัทธาเรายึดกำลังของพระองค์ พระองค์จะทรงเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงอย่างน่าพิศวง ทัศนคติที่สิ้นหวังและท้อแท้ที่สุด พระองค์จะทรงทำสิ่งนี้เพื่อสง่าราศีแห่งพระนามของพระองค์”

พี่น้องที่รักในบุรุนดี ในนามของครอบครัว Seventh-day Adventist Church ทั่วโลก ข้าพเจ้าขอส่งความรักแบบคริสเตียนและการให้กำลังใจทางวิญญาณแก่ท่านในงานพิเศษของท่านในการเป็นตัวแทนของพระคริสต์ทุกวันและแบ่งปันความเชื่อในการยกพระคริสต์ขึ้นของพระองค์ พระวจนะ ความชอบธรรม การรับใช้ในสถานบริสุทธิ์ ฤทธิ์เดชในการโต้เถียงครั้งใหญ่ ข่าวสารจากทูตสวรรค์ทั้งสาม ข่าวสารด้านสุขภาพ พันธกิจในวันสุดท้ายของพระองค์ต่อโลก รวมทั้งความจำเป็นในการวิงวอนขอฝนสุดท้ายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ พระคริสต์กำลังมาครั้งที่สองในไม่ช้า จงเข้มแข็งในพระคริสต์ ขอพระองค์ทรงประทานกำลังกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณแก่คุณทุกวันในขณะที่คุณยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้า พระเยซูกำลังจะมา เร็ว ๆ นี้!!

ด้วยความเคารพนับถือของคริสเตียนและขอแสดงความนับถือ

Credit : คืนยอดเสีย